Stabila nordiska försäkringsbolag – 3 aktier

Kategorier Kronorna

I jakten på bra aktier att köpa är det lätt att hoppa över kategorin försäkringsbolag. Dessa kolosser kan upplevas som lite tråkiga. Men när det gäller investeringar kan just det vara något positivt. Försäkringsbolag är ofta mycket stabila verksamheter med begränsad risk. Många försäkringsbolag är fina utdelningsaktier med regelbundna och stigande utdelningar.

Bloggen Kronorna tittar närmare på försäkringsbolag som investering och väljer ut tre stabila nordiska aktier.

Varför investera i försäkringsbolag?

Det finns givetvis både för- och nackdelar med att investera i försäkringsbolag. Några av de främsta fördelarna är:

Kassaflöde genom försäkringspremier

Försäkringsbolag har ett ganska förutsägbart kassaflöde genom försäkringspremier. De flesta kunder väljer att nästan aldrig byta försäkringsbolag. Man behåller sin försäkring år efter år trots att det finns stora pengar att spara på att jämföra försäkringsbolag.

Det kan vara lojalitetskänsla eller en känsla av trygghet som ligger bakom. Dessutom är det ettårsavtal på de flesta försäkringar vilket gör att det inte bara går att byta när som helst.

Float ger hög ROE

Den tid som går efter att någon betalat in sin premie till dess att det eventuellt blir aktuellt med ersättning från försäkringen kallas för float. Warren Buffett har liknat det med gratispengar som kan användas i andra investeringar. Ja, försäkringsbolag investerar inbetalda premier. En större del brukar läggas i olika former av säkra ränteplaceringar. En viss del kan placeras i räntepapper med hög ränta (high yield) och aktier.

Float bidrar till att försäkringsbolag på en global nivå har en relativt hög avkastning på eget kapital. I snitt ligger den på runt 11 procent. Det är inte ovanligt att se avkastning på eget kapital på uppåt 20 procent eller mer.

Kontrollerad risk

Det går inte att undvika risk vid investeringar men den bör hållas på en rimlig nivå. Detta är försäkringsbolag experter på. Riskbedömning är en del av deras kärnverksamhet.

Givetvis är det skillnad i hur risken bedöms i det dagliga arbetet och på strategisk nivå. Säljare, utredare och skadereglerare har sina riktlinjer. Bolagsstyrelsens uppgift är att bedöma risken i affärsmodellen. Ändå är en god generell riskmedvetenhet en nödvändighet för att försäkringsbolag ska klara sig över tid.

Försäkringsbolag sitter inte och ”hoppas” på att försäkringstagarna inte ska utnyttja sin försäkring. Utbetalning av ersättningar är en del av kalkylen.

Utmaningar för försäkringsbolag

Givetvis finns det även utmaningar för försäkringsbolagen. Här är några av de faktorer som kan påverka utvecklingen negativt:

Krav på likviditet

Försäkringsbolag måste se till att en stor del av tillgångarna är likvida så att de kan betalas ut som ersättning vid behov. Därför är de tvungna att tänka ganska konservativt när de investerar sina medel. Ofta innebär det ganska stora investeringar i räntepapper. Å andra sidan leder det till lägre risk, vilket är positivt.

Känsligt för låga räntor

När räntorna är låga är det utmanande för försäkringsbolagen att få någon vettig avkastning på sitt kapital eftersom de främst investerar i räntepapper. Det rådande lågränteklimatet gör det tufft för försäkringsbolagen att placera det kapital som måste vara som likvida medel.

Känsligt för utvecklingen på börsen

Försäkringsbolag med livförsäkringar, pensionsförsäkringar och andra försäkringar där en del av innehavet är i form av aktier är känsliga för svängningar på börsen. När börsen går dåligt minskar det totala sparkapitalet. Därmed minskar också försäkringsbolagets vinst eftersom förvaltningsavgiften tas ut som en procentsats av kapitalet.

Nordiska försäkringsbolag

Det finns ett stort antal försäkringsbolag i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island). Antalet försäkringsbolag som är börsnoterade är dock begränsat till elva stycken. Det finns faktiskt inga svenska försäkringsbolag på Stockholmsbörsen utan vi får titta på aktier på övriga nordiska aktiemarknader.

Tre aktier sticker ut från mängden:

  • Gjensidige Forsiking (Norge)
  • Tryg (Danmark)
  • Sampo Oyj (Finland)

Dessa tre bolag är de enda på listan som haft utdelningar varje år i åtminstone tio år. Samtliga tenderar att höja sin utdelning regelbundet. De är de enda försäkringsbolag som haft en utdelningstillväxt de senaste fem åren. Gjensidige och Tryg är dessutom de två bolag som har haft allra högst avkastning på eget kapital av de nordiska försäkringsbolagen.

Samtliga tre bolag har slagit det nordiska börsindexet OMX Nordic 40 med råge de senaste åren. Kursgrafen nedan visar utvecklingen för de tre aktierna från 2011 fram tills idag. Gjensidige börsnoterades i slutet av 2010, därav urvalet av tidsspann.

Försäkringsbolag i Norden - jämförelse av aktiekurs
Utveckling i aktiekurs för Gjensidige (GJF), Sampo och Tryg 2011 – 2020. Källa: Avanza.

Under perioden januari 2011 – december 2019 var den årliga utvecklingen i aktiekursen (CAGR) följande:

  • Gjensidige: 13,76 % / år
  • Tryg: 15,52 % / år
  • Sampo: 7,25 % / år

Utvecklingen för de tre aktierna har varit mycket god det senaste decenniet (lite knappt). Särskild god vad utvecklingen i Tryg och Gjensidige.

Låt oss titta lite närmare på de tre försäkringsbolagen:

Gjensidige Forsikring

Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag med runt 3 700 medarbetare. Bolaget erbjuder sakförsäkringar på sex marknader: Norge, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige finns bolaget sedan 2006. Förutom sakförsäkringar (t.ex. hemförsäkring, MC och bilförsäkring) har Gjensidige även pensionsförsäkringar och sparande, men bara i Norge.

Genom smarta samarbeten har Gjensidige lyckats ta marknadsandelar inom flera nischade områden. Till exempel kan man på så sätt erbjuda försäkringar för djur, försäkring för idrott, medlemsförsäkringar och så vidare. Gjensidige har tillsammans med Paydrive en försäkring där premien ändras automatiskt beroende på hur mycket man kör.

En rolig detalj är att Gjensidige tänker lite ”utanför lådan” ibland. Under 2018 valde man till exempel att placera ut översvämningsskydd inför vårfloden på ett antal platser med hög risk i Norge. Dessutom har Gjensidige en tydlig policy för samhällsansvar och hållbarhet.

Utdelning

Gjensidige är en fin utdelningsaktie. Sedan försäkringsbolaget börsnoterades i slutet av 2010 har det haft utdelningar varje år. Dessutom har de ökat stadigt under tiden. Utdelningstillväxten under perioden 2010 – 2018 var knappt 4,7 procent per år.

Utdelningar i Gjensidige 2010 – 2019
Utdelningshistorik i Gjensidige 2010 – 2019: Utdelningen har höjts sakta men säkert de senaste tio åren. Källa: Börsdata.

I skrivande stund är direktavkastningen i Gjensidige 3,6 procent. Inklusive extrautdelning landar den på 6 procent. De senaste åren har den ordinarie direktavkastningen legat i intervallet 4 till 9 procent i snitt.

Utdelningsandelen i Gjensidige har historiskt sett ofta legat kring 70 till 80 procent av vinsten. Vi talar här om den ordinarie utdelningen.

Avkastning på eget kapital i Gjensidige

Gjensidige är ett av de försäkringsbolag som har allra högst avkastning på eget kapital i Norden. I Q4 2019 låg det i topp med 25 procent ROE. Det senaste decenniet har avkastningen varit stabil på runt 12 – 21 procent ROE. Det är en fin avkastning och en bra bit över snittet på den globala marknaden för försäkringsbolag.

Skuldsättningsgraden i Gjensidige är just nu 3,3 vilket gör det till det näst minst skuldsatta försäkringsbolaget i Norden i förhållande till det egna kapitalet.

Gjensidige aktie avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital i Gjensidige. Källa: Börsdata.

Köp Gjensidige aktie

Gjensidige (GJF) är noterat på Oslobörsen där den ligger på OBX Top 25.

Läs mer om Gjensidige hos Avanza.

Sampo

Sampo är en finsk koncern med innehav i försäkringsbolag och i banksektorn. I portföljen hittar vi följande bolag:

  • IF: Nordens största försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringar och egendom. Har verksamhet i Finland, Sverige, Danmark, Norge och i Baltikum. IF har privata försäkringar, företagsförsäkringar och försäkringar för industri. Sampo är enda ägare i IF.
  • Topdanmark: Danmarks näst största försäkringsbolag inom segmentet sakförsäkringar och femte största inom livförsäkringar. Dessutom har Topdanmark försäkringar inom bland annat jordbruk. Sampo har knappt 50 procent av aktierna i Topdanmark.
  • Mandatum Life: Detta företag har bland annat personförsäkringar, förmögenhetstjänst och pensionsförsäkringar. Mandatum Life ägs till 100 procent av Sampo.

Dessutom har Sampo drygt 21 procent av aktierna i Nordea bank.

Utdelning

Sampo har haft en uttalad policy om att försöka öka utdelningarna till aktieägarna varje år, vilket är tydligt i grafen. Nyligen uppdaterade man dock sin utdelningspolicy. Man avser fortfarande ha fina utdelningar men räknar även med återköp av aktier som en del av utdelningspolicyn.

Samtidigt läggs ett golv för utdelningsandelen till 70 procent. I praktiken kan denna siffra kanske ses som en riktlinje eftersom utdelningsandelen varit lite för hög sedan 2018. Som du ser i grafen är den föreslagna utdelningen för 2019 (delas ut 2020) också något lägre än för föregående år: 2,20 euro jämfört med 2,85 euro.

Utdelningstillväxten i Sampo var hela 10,61 procent per år 2010 – 2018. Tar vi med den senaste utdelningssänkningen var utdelningstillväxten 2010 – 2019 6,7 procent per år, vilket inte alls är dåligt.

utdelning Sampo - ordinarie
Utdelningshistorik: Ordinarie utdelning i Sampo 2010 – 2019. Källa: Börsdata.

I skrivande stund ligger direktavkastningen i Sampo på 5,3 procent, trots utdelningssänkningen. Det bör anses som en mycket hög direktavkastning, speciellt ifall bolaget lyckas fortsätta med att höja utdelningarna framöver.

Den genomsnittliga historiska direktavkastningen i Sampo har legat på mellan knappt 5 procent och drygt 6,5 procent. Sampo är således att betrakta som en utdelningsaktie med hög direktavkastning.

Utdelningsandelen har de senaste tio åren legat på en trygg nivå mellan drygt 50 och 80 procent av vinsten. Denna trend bröts dock 2018 då utdelningsandelen landade på 93,76 procent, vilket är något högt.

Avkastning på eget kapital i Sampo

Sampo har uppvisat en ganska jämn avkastning på eget kapital (ROE) de senaste tio åren. I runda svängar har den legat på cirka 12 – 15 procent per år. Det är något bättre än det internationella snittet men något under snittet i Norden. Avkastningen har dock varit stabilare än för de flesta andra bolag i försäkringsbranschen. I grafen nedan ser vi en dipp för avkastning på eget kapital för Sampo i Q4 2019, men vi behöver se resultatet för hela året innan vi kan dra några slutsatser.

Skuldsättningsgraden ligger på trygga 3,1, lägst bland alla nordiska börsnoterade försäkringsbolag.

Avkastning på eget kapital i Sampo
Avkastning på eget kapital (ROE) i Sampo 2010 – 2019. Källa: Börsdata.

Köp Sampo aktie

Sampo är noterat på Helsingforsbörsen (HEL:SAMPO). Där finns den på listan Large Cap Helsinki.

Tryg

Tryg är störst på skadeförsäkringar i Danmark och näst störst i Norden. Man vänder sig till både privatpersoner och företag i Danmark, Sverige och Norge. Totalt har försäkringsbolaget över 4 miljoner kunder och 4 000 medarbetare.

I utbudet av försäkringar finns bland annat bilförsäkring, egendomsförsäkring, villaförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. För att knyta försäkringstagarna närmare till sig har man etablerat ett bonussystem med återbetalningar till sina kunder.

Utdelning

Tryg har länge haft stabila utdelningar. De senaste tio åren har bolaget gradvis höjt utdelningarna varje år. Utdelningstillväxten från 2010 till 2018 var hela 26,42 procent per år. Som du ser i grafen nedan höjdes utdelningen rejält mellan 2011 och 2012. Sedan dess har utdelningstillväxten legat på 3,46 procent per år.

Tryg utdelning - ordinarie
Utdelning i Tryg 2010 – 2019. Källa: Börsdata.

Den ordinarie direktavkastningen i Tryg ligger i skrivande stund på ca 3,3 procent. De senaste tio åren har den genomsnittliga direktavkastningen varit mellan runt 1,3 och 7,2 procent. Efter utdelningshöjningen 2012 har den genomsnittliga direktavkastningen aldrig varit under 4 procent. Tryg är således att betrakta som en högutdelare.

Under en stor del av perioden har utdelningsandelen legat på runt trygga 35 till 70 procent. De senaste åren har den dock varit upp och nosat kring 100 procent av vinsten. Vissa år beror det på extrautdelning men för 2018 var utdelningsandelen 115 procent trots att det inte var någon extra utdelning.

Hög direktavkastning och höjda utdelningar är trevligt, men frågan är hur länge det kan hålla när utdelningsandelen är så pass hög?

Avkastning på eget kapital i Tryg

Tryg ligger tillsammans med Gjensidige i topp bland försäkringsbolagen i Norden med avseende på avkastning på eget kapital. De senaste tio åren har ROE legat på mellan 7 och 26 procent. Sedan 2012 har ROE aldrig dippat under 15 procent.

Skuldsättningsgraden ligger på 3,9 vilket är lägre än snittet för försäkringsbolag i Norden.

Avkastning på eget kapital i Tryg
Avkastning på eget kapital i Tryg 2010 – Q4 2019. Källa: Börsdata.

Köp Tryg aktie

Tryg (TRYG) handlas på Köpenhamnsbörsen där det ligger på listan Large Cap Copenhagen.

Läs mer om Tryg hos Avanza.

Friskrivning: Bloggen Kronorna ger inga investeringsråd. All information i denna artikel ska endast ses som inspiration. Läsarna uppmanas att göra sin egen research.

Lämna en kommentar