Så har du som investerare nytta av årsredovisningen

Kategorier Kronorna

Multipelvärdering och kvantitativa investeringar i all ära, men har du funderat på vilken guldgruva årsredovisningen i ett företag egentligen är?

I denna artikel har vi skapat en översikt över vad du kan använda årsredovisningen till för att fatta beslut om dina investeringar.

Vad är en årsredovisning och varför bry sig om den?

Årsredovisningen är en sammanställning av företagets räkenskaper under ett räkenskapsår. Det är en offentlig handling som finns till för att ge en utomstående god insikt i företagets resultat och ekonomiska situation.

Med andra ord – en potentiellt mycket viktig källa till information för sig som vill investera pengar.

Årsredovisningen består av följande delar:

  1. Balansräkning – Visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst datum, bokslutsdagen. Här finns tillgångar, skulder och eget kapital.
  2. Resultaträkning – Företagets intäkter och utgifter under räkenskapsåret. Här kan du se resultatet.
  3. Förvaltningsberättelse – Ska återge sådant som inte går att återge i resultaträkning och balansräkning. Till exempel betydande händelser och utveckling.
  4. Noter – Tilläggsupplysningar för att ge läsaren en bättre förståelse för årsredovisningen.

Tips – Här kan du läsa mer om årsredovisning i aktiebolag ur ett praktiskt perspektiv.

Mer nyanserad information än med en aktiescreener

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning. Ska du investera i ett AB – publikt eller privat – kan du ha stor nytta av detta. Det är här information hämtas för att senare skapa nyckeltal som exempelvis PE-tal, EBITDA, substansvärde och skuldsättningsgrad. Dessa återfinns sedan i diverse aktietabeller och screeners.

Men vill du som investerare skapa dig en mer nyanserad bild av verksamheten och följa hur den utvecklats från år till år är det en god idé att läsa årsredovisningarna mer i detalj. Med andra ord – inte bara förlita sig på den information som finns i en aktiescreener. För att inte tala om den ”andrahandsinformation” som diverse analytiker, experter och förståsigpåare sprider.

Det ska sägas – det upplevs kanske inte alltid som den roligaste läsning. Ofta beror det dock på att man inte riktigt vet vad man ska leta efter.

Dessutom bör du tänka på att företag i ganska stor utsträckning kan ”försköna” sin redovisning så att det ser bra ut på papper. Det gäller alltså att ha ett kritiskt öga och läsa mellan raderna.

Vad finns då att hitta? Här är några reflektioner.

Förvaltningsberättelsen – intressant för alla läsare

Ta valfritt börsnoterat bolag och ladda hem årsredovisningen. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är det sannolikt att du kommer att ha glädje av att läsa förvaltningsberättelsen.

Många bolag är måna om att berätta för investerarna vad det är som är på gång. Därför är det inte ovanligt att just förvaltningsberättelsen blir lite som en reklambroschyr för investerare. På gott och ont, men mest på gott tycker jag.

Speciellt genom att läsa ”VD har ordet” kan du snabbt få en uppfattning om vad som är på gång i företaget. VD väger alltid sina ord väl för att få med allt viktigt på hens egen sida i rapporten.

Andra godsaker som går att hitta i förvaltningsberättelsen är information om investeringar, expansion, organisk tillväxt, nyemissioner, forskning och utveckling med mera.

Du bör nog inte fatta ett investeringsbeslut enbart på förvaltningsberättelsen, men den kan vara till stor hjälp för att bedöma om ett visst företag kan vara intressant att titta närmare på.

Tips – Du hittar kommande rapporter för börsnoterade bolag i Avanzas företagskalender.

Balansräkningen ger en snabb översikt

Balansräkningen består av två delar – tillgångar och skulder.

Tillgångarna är omsättningstillgångar, anläggningstillgångar och finansiella tillgångar.

Skuldsidan består av skulder och det egna kapitalet. Det kanske låter konstigt att eget kapital är något negativt men det beror på att det är aktieägarnas pengar. Företagets skuld till aktieägarna kan man säga.

De två sidorna ska alltid balansera – därav själva ordet balansräkning. Här ser du också data för den senaste perioden samt perioden dessförinnan.

Vad är nyttan? Här får du en snabb överblick över vad bolaget är värt. Vi talar inte om värde på börsen, utan det bokförda värdet.

Genom att studera siffrorna här kan du få en känsla för om bolaget är framgångsrikt eller inte. Som investerare får du insikt i vilka resurser företaget har och hur de finansieras.

Utifrån denna information kan du dessutom göra en substansvärdering och få data till nyckeltal som soliditet, P/B-tal, skuldsättningsgrad och ROE.

För börsnoterade aktiebolag kan du givetvis även hitta den informationen i en screener, men för att studera onoterade bolag är det extra viktigt att titta i balansräkningen. Dessutom får du en mer nyanserad helhetsbild av företaget.

Resultaträkningen visar lönsamheten

Resultaträkningen är precis som namnet antyder en redovisning av resultatet i bolaget. Intäkterna minus kostnaderna.

Till skillnad från balansräkningen är det ingen ögonblicksbild utan den avser alltid en viss period. Exempelvis en månad, ett kvartal – eller, som i årsredovisningen, ett år.

Eftersom resultaträkningen ”nollas” varje år kan du jämföra utvecklingen i bolaget från år till år med hänseende på omsättning, kostnader och vinst.

Speciellt kostnaderna kan vara intressanta att studera för att utröna vad det är företaget spenderar pengar på. Förstår du vad som står här kan du exempelvis dra slutsatser kring om en viss verksamhet har lätt att uppnå stordriftsfördelar vid en expansion.

Rörelseresultatet visas både före och efter finansiella poster samt skatt. Detta för att du ska kunna skilja sådant som har med själva verksamheten att göra från sådant som inte är bolagsspecifikt.

Som investerare kan du från resultaträkningen plocka ut data till nyckeltal som exempelvis P/E-tal, P/S-tal, PEG-tal, ROE, EBIT och EBITDA.

Jämfört med att bara köra en aktiescreener kan du genom att studera resultaträkningen få mer kött på benen. Exempelvis skulle du kunna fundera på om det är några av kostnaderna som kan minskas när företaget gör det ena eller det andra. Det leder då till en högre vinst allt annat lika, vilket i sin tur gör att aktiepriset kan öka (och du som investerare tjänar pengar) utan att värderingsmultiplarna för den sakens skull måste stiga.

Utöver vad som finns i årsredovisningen är det givetvis också intressant för en investerare att göra en kassaflödesanalys för att få insikt i hur tillgången till likvida medel förändras över tid. Men det får vi ta en annan gång.

Tips på vidare läsning

Lämna en kommentar