Uppdragsavtal – så fungerar det

Har du ett företag och ska ta hjälp av någon för ett uppdrag är det klokt att upprätta ett uppdragsavtal. I denna artikel går vi igenom hur det fungerar och vad du bör tänka på.

Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal är ett juridiskt avtal som reglerar en överenskommelse mellan två parter, där den ena parten (uppdragsgivaren) anlitar den andra parten (uppdragstagaren) för att utföra en specifik tjänst eller uppdrag.

Uppdragsavtalet används vanligtvis när det inte finns en anställningsrelation mellan parterna utan det handlar om ett tillfälligt uppdrag eller projekt. Ofta, men inte alltid, är avtalet mellan två företag.

Vad kan ett uppdragsavtal innehålla?

I ett uppdragsavtal specificeras vanligtvis följande punkter:

  1. Uppdragets omfattning: En tydlig beskrivning av vilket arbete som ska utföras, vilka uppgifter som ingår och eventuella tidsramar.
  2. Ersättning: Avtalet ska klargöra hur uppdragstagaren kommer att ersättas för sitt arbete. Detta kan vara en fast summa, en timersättning eller på annat sätt överenskommen ersättning.
  3. Sekretess och immateriella rättigheter: Om uppdraget innefattar hantering av känslig information eller om immateriella rättigheter kommer att skapas bör avtalet tydligt reglera frågor kring sekretess och äganderätt.
  4. Ansvarsbegränsningar: Avtalet kan innehålla klausuler som begränsar uppdragstagarens ansvar för vissa händelser eller skador som kan uppstå.
  5. Avtalstid: Hur länge uppdraget pågår och hur det kan avslutas.
  6. Hur avtalet kan ändras: Avtalet bör tydliggöra hur eventuella ändringar i uppdragsavtalet ska hanteras.

Behöver du skriva ett uppdragsavtal? Här hittar du en gratis mall för uppdragsavtal och mer information.

Varför behövs uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal är viktigt för att tydligt definiera förväntningarna och skyldigheterna för både uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Genom att använda ett uppdragsavtal kan ni bägge känna er trygga med att era rättigheter och skyldigheter är tydligt specificerade.

Förhoppningsvis flyter allt på och ni behöver aldrig komma tillbaka till avtalet och se vad ni kom överens om. Men genom att ha ett uppdragsavtal på plats röjer ni undan alla tvivel och frågetecken och kan fokusera på arbetet istället.

Skulle det uppstå problem längre fram är det fullt möjligt att ni kan lösa det även utan att referera till avtalet. Men skulle ni köra fast så är det uppdragsavtalet som har sista ordet så att säga.

Kan man skriva avtalet själv?

Ja, det är möjligt att skriva ett uppdragsavtal själv, särskilt om det rör sig om en enklare och mindre komplex överenskommelse.

Många mindre uppdrag och projekt kan hanteras genom enklare avtal utan behov av juridisk expertis. Om avtalet är relativt enkelt och standardiserat kan du använda mallar och exempel som finns tillgängliga online för att hjälpa dig skapa ett uppdragsavtal.

Även om det är möjligt att skriva ett uppdragsavtal själv är det alltid bäst att rådfråga en juridisk expert om du är osäker på något eller om uppdraget är komplicerat. Juridiska experter kan hjälpa dig att se till att alla relevanta frågor är täckta och att avtalet är rättsligt korrekt och bindande för båda parter.

Att investera i professionell rådgivning kan spara tid och potentiella problem på lång sikt – speciellt om uppdraget är lite mer omfattande.

Vad händer om någon av parterna vill bryta avtalet?

Om någon av parterna vill ändra på de villkor som tidigare överenskommits i avtalet går det ofta bra att göra. Ett sådant behov kan uppstå till exempel på grund av ändrade arbetsomständigheter eller nya krav eller behov som uppstått.

Först och främst innehåller ett välskrivet uppdragsavtal information om vad som gäller ifall en av parterna eller båda parter vill ändra avtalet. Dessutom är det förstås möjligt att ändra avtalet oavsett vad som står i det ifall bägge parter är överens.

Det är viktigt att komma ihåg att ändringar av ett uppdragsavtal ska ske i ömsesidigt samtycke och vara skriftligt dokumenterade.

Om förändringarna i uppdragsavtalet är avsevärt stora eller komplexa kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning för att se till att ändringarna genomförs på ett korrekt sätt.

Vad händer om man inte följer avtalet?

Om någon av parterna inte följer ett uppdragsavtal kan det leda till konsekvenser, beroende på vad som står i avtalet och specifika omständigheter.

Exakt vad som händer beror på situationen och vad den drabbade parten väljer att ta till för åtgärder.

Här är några möjliga konsekvenser:

  1. Skadestånd: Om en av parterna inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet kan den andra parten ha rätt att begära skadestånd för de förluster som uppstår till följd av avtalsbrottet. Hur stort skadeståndet blir kan stå i avtalet.
  2. Rättsliga åtgärder: Ifall ena parten inte följer avtalet och vägrar att rätta till situationen kan den andra parten ta till rättsliga åtgärder. Det kan handla om att gå till Kronofogden (om det finns en skuld), hantera det som tvistemål i Tingsrätten eller ansöka om stämning.
  3. Uppsägning av arbetsförhållande: I vissa fall kan avtalsbrott ge den drabbade parten rätt att säga upp avtalet. Detta kan ske om den andra parten har grovt misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter.

Som du förstår är det viktigt att komma ihåg att ett uppdragsavtal bör vara skriftligt och tydligt specificera vilka villkor och skyldigheter som gäller. Då blir det lättare att undvika konflikt. Och blir det trots allt konflikt blir det enklare att lösa den.

Tips på mer läsning