Vad är immateriella tillgångar?

Kategorier Kronorna

Immateriella tillgångar är ett samlingsnamn för tillgångar som man inte kan ta på i ett företag, sådant som inte är fysiska föremål. Exempelvis patent, goodwill, licensrättigheter och medarbetare. Dessa kan tillföra värde till bolaget och de kan ofta även skyddas på olika sätt.

Varför är det viktigt? Ska du köpa aktier eller är investerare kan en förståelse för de immateriella värdena i ett bolag hjälpa dig att analysera bolaget bättre. Allt av värde syns inte nödvändigtvis på balansräkningen.

Ifall du är företagare behöver du veta vilka värden du får bokföra och redovisa. Men i ett bredare perspektiv handlar det kanske minst lika mycket om att skapa långsiktiga värden i bolaget – och att skydda dem.

I denna artikel tittar vi på vad immateriella tillgångar är – dels ur ett strikt redovisningsperspektiv, dels ur ett bredare perspektiv där dessa tillgångar skapar värden i bolag.

Immateriella tillgångar vs andra tillgångar i företag

Låt oss först få lite perspektiv på hur immateriella tillgångar förhåller sig till andra tillgångar i ett företag. Det finns flera sätt att klassificera ett företags tillgångar. Inom bokföring delas de upp i:

 • Anläggningstillgångar: Finns i företaget under en längre tid, exempelvis maskiner. På dessa görs avskrivningar under en så kallad nyttjandeperiod.
 • Omsättningstillgångar: Tillgångar som förbrukas snabbare. Till exempel lagervaror, kundfordringar och kassa.

Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i följande:

 • Materiella anläggningstillgångar: Exempelvis maskiner, byggnader och inventarier.
 • Immateriella anläggningstillgångar: Exempelvis varumärke, kostnader för forskning och utveckling, patent.
 • Finansiella anläggningstillgångar: Aktier, värdepapper och fordringar.

För att prata om värdet på immateriella tillgångar så finns det med andra ord ett lite längre tidsperspektiv. Det är inget som omsätts inom ett år utan snarare något som finns med i bolaget under en längre tid.

Immateriella rättigheter

Vissa immateriella tillgångar kan samtidigt utgöra så kallade immateriella rättigheter. Det innebär att rättighetsinnehavaren har ensamrätt till sina tillgångar under en viss tid, något som skyddas av lagen.

Den så kallade immaterialrätten är ett skydd i lagen för företags och individers immateriella tillgångar. Att en anläggningstillgång omfattas av immaterialrätten är ingen förutsättning för att få bokföra immateriella tillgångar (men ja, dessa får redovisas).

Däremot gör immaterialrätten att företag kan skydda både upparbetade och förvärvade värden i form av immateriella tillgångar. I Sverige är Patent- och registreringsverket (PRV) den myndighet som ansvarar för immaterialrätten.

Följande immateriella rättigheter finns:

 • Upphovsrätt
 • Patent
 • Varumärkesskydd
 • Mönsterskydd / designskydd

Vad räknas som immateriella tillgångar?

Vad som kan räknas till immateriella tillgångar beror på vad syftet med definitionen är kan man säga.

Smal definition – för bokföring och redovisning

Ifall du ska ta upp dessa tillgångar i bokföring och redovisning finns det tydliga regler i Årsredovisningslagen för vad du får göra. Till exempel görs skillnad mellan förvärvade och egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.

Vill du veta exakt vilka immateriella tillgångar du får redovisa har Skatteverket en fullständig översikt. Du bör bland annat känna till att olika regler gäller för olika regelverk (K1, K2 respektive K3).

Till exempel kan följande immateriella anläggningstillgångar tas upp:

 • Goodwill
 • Utgifter för forskning och utvecklingsarbeten
 • Patent
 • Varumärken
 • Produktutveckling
 • Utgifter för mönsterskydd
 • Utgifter för förlagsrätter
 • Utgifter för olika typer av tillstånd (koncessioner)
 • Licenser
 • Franchiseavtal
 • Kundregister
 • Datorprogram
 • Domännamn

Bred definition – immateriella tillgångar som kan skapa värde i ett företag

Ska du bygga en verksamhet eller investera i en är det inte enbart det som går att hitta på balansräkningen eller i resultatrapporterna som är viktigt.

Två skäl:

 1. Marknadsvärdet kan vara ett annat
 2. Alla immateriella tillgångar kan inte tas upp i redovisningen

De redovisade värdena vara undervärderade eller övervärderade jämfört med deras faktiska marknadsvärde. Det gäller såväl materiella som immateriella värden. Lagen är strikt på vilka värden man får ta upp och till vilket värde. Till exempel ska anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet – oavsett hur mycket någon är villig att betala för dem.

Räkna till exempel med att värdet för varumärken som exempelvis Scania eller Atlas Copco har är betydligt högre än vad som redovisats ”på pappret” i årsredovisningen.

Det andra skälet är att det ofta finns en mängd immateriella tillgångar i ett förtag som inte tas upp i räkenskaperna, men de finns där likväl! Och de bidrar till bolagets värde.

Exempel 1: Medarbetare

En sådan immateriell rättighet är medarbetarna. Verksamheten har ofta en direkt koppling till personalens kompetens och spetskunskap. Speciellt bland tjänsteföretag, men inte enbart. Att attrahera bra medarbetare är svårt. Att behålla dem på sikt är alltid en utmaning.

Även om dessa medarbetares kompetens och motivation inte syns på balansräkningen är den viktig för företagets förmåga att tjäna pengar och dess fortsatta utveckling. Det är därför något en investerare ofta tittar på. Det går bland annat att öka chanserna att behålla kompetent personal (och bevisa sitt case för en investerare) genom välskrivna avtal, incitamentsprogram och regelbundna medarbetarundersökningar.

Exempel 2: Affärsmodell

Ett annat exempel är företagets affärsmodell. Hur företaget fungerar, vilka processer som finns och hur verksamheten tjänar pengar är en ganska abstrakt immateriell tillgång. Den kan sannolikt aldrig återspeglas korrekt i balansräkningen. För att skapa ett långsiktigt värde i bolaget – för aktieägare eller inför en försäljning – kommer detaljerad dokumentering av alla viktiga processer och rutiner att hjälpa.

Exempel 3: Forskning och utveckling

Ytterligare ett exempel är forskning och utveckling. Den kan förvisso tas upp på balansräkningen men resultatet av denna forskning kan ofta vara värd hundratals gånger mer än själva kostnaden. Ett konkret exempel är biotech och farmaceutiska bolag. Sådana företag satsar initialt pengar i några år på forskning och utveckling, vilket redovisas. Men det är först när ett läkemedel blir godkänt och börjar säljas på marknaden som de verkliga värdena kan redovisas. Fram till dess är ”värdet” i redovisningen minst sagt blygsamt.

Avslutande tips

 • Har du ett företag gör du klokt i att fundera på vilka immateriella tillgångar som finns och huruvida de kan eller bör tas upp som immateriella anläggningstillgångar samt om de ska avskrivas eller inte. Hur du väljer att redovisa får bland annat konsekvenser för beskattningen.
 • Om du ska sälja ett företag kan du sannolikt få en högre värdering genom att ta hänsyn till immateriella värden utöver fysiska tillgångar och vinst. En professionell företagsvärderare vet hur man gör.
 • Ska du investera i aktier eller ett företag måste du blicka bortom såväl aktiekurs, balansräkning och resultatrapporter. Ett företag kan se övervärderat ut utifrån räkenskaperna. I själva verket kan det vara en sund reaktion från marknaden att det finns immateriella tillgångar i bolaget som måste prisas in. Men det kan givetvis också handla om en överreaktion eller osund fixering vid enskilda individer (tänk Elon Musk och Tesla). Genom att läsa rapporter, höra vad ledningen säger och bilda dig en uppfattning om vart företaget som helhet är på väg kan du göra en bättre analys.

Friskrivning: StockBlogs ger inga finansiella råd. All information i denna artikel är våra egna åsikter och ska inte uppfattas som ekonomisk rådgivning.

Lämna en kommentar