Vad är företagsvärdering? – Snabbguide

Kategorier Kronorna

Om du investerar i aktier är du nog redan bekant med begreppet företagsvärdering på ett eller annat sätt. Är du delägare i en startup eller ett driver företag som du planerar att sälja finns goda chanser att du vill veta mer om vad firman är värd. Men det finns många fler situationer då det kan bli aktuellt med en regelrätt värdering av ett företag.

Bloggen Kronorna har gjort en snabbgenomgång om vad företagsvärdering betyder och hur det fungerar.

Vad är företagsvärdering?

Definitionen av företagsvärdering är att man försöker uppskatta det ekonomiska värdet i ett företag. Ofta handlar det om aktiebolag, men det kan egentligen vara vilken företagsform som helst.

Genom värderingen får man en siffra som är en kvalificerad uppskattning på vad bolaget är värt. Detta värde kan fungera som underlag för en investering, i förhandlingar eller i rättsliga ärenden.

Varför värderar man företag?

Det kan finnas många skäl att värdera ett bolag. Här är några av de vanligaste:

Investering

Som investerare vill du veta vilket bud du kan tänka dig att ge för aktierna i ett företag. Detta gäller både publika och privata bolag, för stora som små investerare.

Utköp av delägare

Om en av delägarna i ett företag gör en exit och övriga ska köpa dennes aktier kan en oberoende företagsvärdering hjälpa till så att alla involverade parter lättare kan komma överens om ett rimligt pris.

Nya delägare

Samma sak gäller om bolaget väljer att plocka in fler delägare. Det kan vara affärskollegor eller riskkapital. Hur som helst är det bra att få en bild över vad företaget är värt.

Sälja bolaget

Om du eller ni bestämt att sälja företaget hjälper en företagsvärdering att förstå vilket pris ni kan förvänta er. Det vore givetvis dumt att sälja ut er för billigt i onödan.

Planera exit

Om du är med i en ung verksamhet som investerare eller medgrundare vill du troligtvis också planera för din exit någon gång i framtiden. Kanske via börsnotering eller privat försäljning av bolaget. Ditt mål är att öka värdet i företaget inför din exit och då har du stor nytta av en företagsvärdering.

Exit - en anledning för företagsvärdering
Om du är investerare eller entreprenör är det lämpligt att göra en företagsvärdering inför en planerad exit.

För skojs skull

Ja det är faktiskt inte helt ovanligt att man gör en företagsvärdering helt och hållet för nyfikenhetens skull. Har du investerat i en verksamhet eller har en egen startup kanske du vill stämma av vad den är värd. Är värdet högt kan det ge dig extra motivation.

Vid skilsmässa

En skilsmässa kan vara komplicerad, inte minst om någon av parterna är delägare i ett företag. Med hjälp av en föregasvärdering blir det lättare att avgöra vad aktierna är värda när de ska delas upp mellan er.

Dödsfall

Vid dödsfall och bodelning underlättar en företagsvärdering uppdelningen av den avlidnes företagsägande.

Domstolsärenden

Vid civilrättsliga tvistemål eller stämningar händer det att man får ta in en oberoende företagsvärderare för att göra en bedömning av det faktiska värdet i en verksamhet.

För låneansökningar

Vid företagslån kräver banken en säkerhet. Det kan till exempel vara maskiner, kundfordringar eller varulager. Här fungerar en företagsvärdering som underlag för hur stort lån som kan beviljas.

Hur går en företagsvärdering till?

Det är komplicerat att göra en riktig företagsvärdering. Vill du göra en seriös värdering av ett företag utan att själv ha goda kunskaper på området behöver du troligtvis anlita en expert.

Vanligtvis går det till så här:

Faktainsamling och fundamental analys

I grund och botten bygger en företagsvärdering mycket på vad som finns i räkenskaperna. Man gör en så kallad fundamental analys som exempelvis kan innehålla:

  • Strategisk analys – exempelvis vinstdrivare, riskfaktorer, konkurrenssituation och branschbedömning.
  • Redovisningsanalys – stämmer företagets rapportering och redovisning med verkligheten?
  • Finansiell analys – en bedömning av vad bolaget kommer att prestera framgent.

Här kan såväl årsredovisningar som delårsrapporter användas. Resultaträkningar och balansräkningar kommer väl till hands.

Det hela mynnar ut i en prognos (eller proformas som det kallas på fackspråk).

Personlig besiktning

Även om en skicklig företagsvärderare kan skärskåda många eventuella manipulationer och försköningar i redovisningen går det inte att hitta alla felaktigheter där. Sådant upptäcks lättast genom en besiktning på plats. Personlig besiktning brukar också vara ett villkor för att en företagsvärdering ska godtas i domstol.

Intervjuer

På samma sätt kan intervjuer med nyckelpersoner uppdaga fakta som inte syns i resultaträkningen men som kan påverka värdet antingen positivt eller negativt. Det kan handla om unika marknadsförutsättningar, utmaningar kring rekryteringar eller sådant som har med immateriella värden att göra.

Tips – har företagsvärderaren en antikorruptionspolicy på plats? Utan en riktig antikorruptionspolicy kan du inte vara säker på att du kan lita på din företagsvärderare. Detta är ett fundamentalt första steg för att försäkra dig om att den person ni anlitar inte är partisk.

Intervju i samband med en värdering av ett företag
Intervju är ett bra komplement till fundamental analys i samband med värdering av ett bolag.

Värdering

När alla fakta samlats in gör företagsvärderaren en värdering. Vanligen bygger den på att företaget kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet under obegränsad tid.

I detta moment används en värderingsmetod (se nedan). Avkastningsmetoden och jämförande värdering tillhör de vanligaste och de brukar ofta användas parallellt.

Värderingsmetoder – Olika typer av värdering av företag

Det finns mängder med sätt att värdera företag på. Vilken metod är bäst? Svaret beror på vilken typ av företag som ska värderas och vad syftet med värderingen är.

Ofta kan det vara på sin plats att göra en sammanvägd bedömning och kombinera olika former av företagsvärderingar för att skapa en så heltäckande bild av värdet i bolaget som möjligt.

Här är några av de vanligaste sätten av företagsvärdering:

Substansvärdering

En substansvärdering utgår från balansräkningen och bygger på att man räknar ut värdet på företagets tillgångar, det egna kapitalet i bolaget. Här är det ofta inga problem att värdera exempelvis maskiner och lager. Däremot kan det vara svårt att värdera immateriella tillgångar.

Likvidationsavräkning eller likvidationsvärdering är en variant av substansvärderingen. Den används när försäljning av företag är det enda alternativet till att lägga ner verksamheten. Därför kallas metoden även i vardagsmun att man räknar ut ”slaktvärdet” på bolaget.

Vid en substansvärdering utgår man från omsättningstillgångarna minus skulderna. Kan jämföras med det som Benjamin Graham kallade för Net Nets eller NCAV – Net Current Asset Value.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en mycket vanlig värderingsform. Den bygger på att beräkna framtida kassaflöden utifrån historiska värden, risker i branschen och företagets finansiella ställning. Detta kan enkelt sägas vara ett mått på den ROI (avkastning på investeringen) som förväntas.

Det finns flera typer av avkastningsvärdering men kassaflödesvärdering – DCF (Discounted Cash Flow) är den vanligaste. Denna metod är särskilt populär bland investerare. Inte minst Warren Buffet är känd för att använda denna värderingsmetod

Multipelvärdering / relativvärdering

En multipelvärdering (kallas även relativvärdering och jämförande värdering) används ofta tillsammans med avkastningsvärdering.

Vägledande för en multipelvärdering är vad andra liknande bolag har för värdering. För börsnoterade aktier är detta det aktuella marknadsvärdet. För onoterade bolag får man titta på transaktionspriser då aktier överlåtits.

Vanliga värdemultiplar vid en jämförande värdering är:

  • P/E – värdet i förhållande till vinsten (resultat efter skatt)
  • EV/EBIT – värdet på det operativa kapitalet i förhållande till rörelseresultatet efter avskrivningar
  • EV/EBITDA – värdet på det operativa kapitalet i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar
  • P/BV – värdet på det egna kapitalet i förhållande till det redovisade egna kapitalet
  • EV/S – värdet på det egna kapitalet i förhållande till företagets omsättning

Relativvärdering har dock problemet att skuldsättningsgrad och risk i övrigt inte återspeglas i värderingen. Ett bolag med hög skuldsättning kan se ut att vara mer värt än ett bolag med mer restriktiv lånepolicy. Det går inte heller att jämföra värdering av bolag i olika branscher med varandra.

Marknadsvärdering

På lokal nivå där det ofta sker företagsöverlåtelser kan marknadsvärdering användas. Det handlar i korthet om att titta på vad har andra liknande företag i branschen sålts för. Det är inte alla branscher där det går att använda företagsvärdering enligt marknadsvärderingsmetoden.

Blomsterbutik - exempel på en lokal handlare som kan använda sig av marknadsvärdering
För små lokala företag kan det vara aktuellt att välja en marknadsvärdering som värderingsform.

Vilken metod för företagsvärdering ska man välja?

Om du använder en firma för att genomföra en professionell företagsvärdering kommer den att använda den metod som lämpar sig bäst för att bedöma värdet i just ditt företag.

Ofta används en kombination av metoder. Avkastningsvärdering i kombination med multipelvärdering är vanligast och passar de flesta företag – i synnerhet i medelstora och stora bolag. Substansvärdering kan passa mindre bolag och företag som inte går med vinst.

Kompletteras den fundamentala analysen med intervjuer och besiktning av företaget på plats ger det en heltäckande värdering av företaget som håller såväl i förhandlingar som i domstol.

Lämna en kommentar